Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR PITEÅ TENNISKLUBB

 

Piteå Tennisklubb, som bildades 1931, har som målsättning att bedriva sin verksamhet i en positiv anda där varje spelare ska få möjlighet att utvecklas på bästa tänkbara sätt.

Klubben ska satsa på bredd, men även aktivt stödja alla som har högre ambitioner att bli bättre. Att lära sig vikten av rent spel och att ta hänsyn till andra är en viktig kugge i Piteå Tennisklubbs policy.

 

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelsen, samt följa i 2 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av förening.
 • Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

 

Styrelsen kan utse en medlem som betytt extra mycket för föreningen till hedersmedlem.

 

Årsavgift för medlemskap fastställs av årsmötet.

 

Tillhörighet

Föreningen är med i Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen har anslutits till Svenska Badmintonförbundet (antaget vid årsmöte 2005-02-23). Föreningen har anslutits till Svenska Padelförbundet 2018-01-08.

 

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

 

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande i förening.

Kanslisten beviljades teckningsrätt mot andra instanser.

 

 

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. 1/1 t o m 31/12

 

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt 6-8 ledamöter.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens verksamhet samt tillvaratar medlemmarnas intressen.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att bindande regler och beslut efterföljs.

 

 

 

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTET

 

Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet annonseras i ortspressen.

Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen.

 

Rösträtt

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.

 

Årsmöte

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras.

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Fastställande av föredragningslista.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av 1 år

b)    halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c)    2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

d)    2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år

e)    3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år, av vilka en ska utses till sammankallande

10.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.Övriga frågor

 

Extra årsmöte

10§

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran skall den inom 14 dagar kalla till möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Vid extra årsmöte får en endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Stadgefrågor

11§

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.

 

12§

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar.

 

Stadgarna antagna vid årsmöte 2018-03-28

 

  

 

 

 

 

Uppdaterad: 13 NOV 2018 12:54 Skribent: Leif Bergstedt
E-post: Adressen Gömd

Hellströms Bygg

Pite Energi

STAR

 

Gräsroten

Postadress:
Piteå TK
Batterigatan 3
94147 Piteå

Besöksadress:
Batterigatan 3
94147 Piteå

Kontakt:
Tel: 091116600
E-post: info@piteatennisklub...

Se all info